მთავარი > სიახლეები

სიახლეები

ქალაქ ქუთაისის მერიის ინტერნეტ კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

საჯარო სამსახურის ბიუროს სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტის ინტერნეტ კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

ღვინის ეროვნული სააგენტოს სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება:
1.  მიეცეს შპს „დატაკომს“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N387 ნებართვა და განესაზღვროს შემდეგი სანებართვო პირობები:
ა) ნუმერაციის რესურსი: 20 00 00 - 20 09 99,  სულ 1 000 (ათასი) სააბონენტო ნომერი  ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილო­ბების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;
ბ) გეოგრაფიული ზონა: ვანის მუნიციპალიტეტი;
გ) ნებართვის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 26 ოქტომბრიდან, უვადო, ყოველწლიური განახლებით;
დ) ნებართვის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობა ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება:
1. მიეცეს შპს „დატაკომს“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N365 ნებართვა და განესაზღვროს შემდეგი სანებართვო პირობები:
ა) ნუმერაციის რესურსი: 20 00 00 - 20 09 99,  სულ 1 000 (ათასი) სააბონენტო ნომერი  ფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელების აბონენტების ტერმინალური მოწყობილო­ბების იდენტიფიცირებისათვის, ავტორიზებული საქმიანობისთვის;
ბ) გეოგრაფიული ზონა: ქ. წყალტუბო;
გ) ნებართვის მოქმედების ვადა: 2017 წლის 6 აპრილიდან, უვადო, ყოველწლიური განახლებით

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება:
1. მიენიჭოს შპს „დატაკომს“ ნუმერაციის რესურსი - დამისამართების პრეფიქსი 7-5-1-8 (შვიდი-ხუთი-ერთი-რვა) შესაბამის ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებაზე ავტორიზაციის ვადით, პორტაბელობის ვალდებულების გაუქმებამდე, ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების ორგანიზებისთვის ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბებიდან  სააბონენტო ნომრების პორტაბელობის მონაცემთა ცენტრალურ  ბაზაში ზარის დამისამართებისა და იდენტიფიცირებისთვის