მთავარი > შეთავაზება > სამმაგი შეთავაზება

აირჩიე შეთავაზება

ინტერნეტი
  • 25
  • 30
  • 38
IP ტელევიზია
  • 15
  • 10
VOIP ტელეფონია
  • 1
SSD ჰოსტინგი
  • 0
  • 5
  • 10
ჯამი 0 /თვეში + 50 ₾ ინსტალაცია
წლიური სააბონენტო დანაზოგი 0       ინსტალაციის დანაზოგი 0
შენიშვნა:
აბონენტთან დამონტაჟებული აპარატურის განზრახ ან გაუფრთხილებლობით დაზიანების შემთხვევაში აბონენტი ვალდებულია სრულად აანაზღაუროს იმ აპარატურის ღირებულება, რომლის დასახელება და ღირებულება მოცემულია მიღება-ჩაბარების აქტში.
ხელშეკრულების გაუქმების შემთხვევაში, აბონენტი ვალდებულია უკან დააბრუნოს მუშა მდგომარეობაში დროებით სარგებლობაში გადაცემული მოწყობილობა/მოწყობილობები.